Tuisblad
Werfnavigasie
Foto-Album

GEREFORMEERDE KERK: BOKSBURG-SUID

HISTORIESE OORSIG

Afstigting

Die Gereformeerde Kerk Boksburg wat op 24 Mei 1936 van Germiston afgestig het, het met die verloop van jare so gegroei en uitgebrei dat meerdere bediening noodsaaklik geword het. Daar was twee moontlikhede: die beroeping van 'n tweede predikant of afstigting. 'n Kommissie is deur die kerkraad benoem om die aangeleentheid te ondersoek.

Op die Kerkraadsvergadering van 30 Januarie 1969 het die kommissie sy rapport aan die Kerkraad voorgel en afstigting van 'n nuwe gemeente met die spoorlyn van oos na wes as die grens, aanbeveel.

Hierdie aanbeveling van die kommissie is met meerderheid van stemme deur die Kerkraad aanvaar.

Die hele saak in verband met die afstigting is op die vergadering van 4 Mei 1969 gefinaliseer. Die goedkeuring van die Klassis is verkry en op 22 Junie 1969 het die Gereformeerde Kerk Boksburg-Suid afgestig.

Beroep van 'n Eerste Predikant

Nadat n pastorie aangekoop is, het die kerkraad op sy vergadering van 7 Augustus 1969 besluit om oor te gaan tot die beroeping van n eie predikant. Op Sondag 17 Augustus 1969 is die eerste beroep uitgebring.

Na n vakantskap van ongeveer 7 maande is proponent M.J. van D. Hutcheons op Sondag 14 Februarie 1970 as die eerste predikant van die Gererformeerde Kerk Boksburg Suid bevestig. Die bevestiging het in die kerkgebou van die Gereformeerde Kerk Boksburg plaasgevind.

Oprig van die Kerkgebou

Sedert die ontstaan van die gemeente is van verskeie lokale gebruik gemaak waar die eredienste en kerkraadsvergaderings gehou is. Die saak van n geskikte lokaal het op verskeie vergaderings die aandag van die kerkraad geniet.

Die kerkraad het egter vroeg al aandag gegee aan die oprig van n kerkgebou.

Op die tweede vergadering van die kerkraad gehou op 7 Augustus 1969 is opdrag aan die Eiendomskommissie gegee om die moontlikheid om n geskikte standplaas vir n kerkgebou aan te koop, te ondersoek. Eers is daar aansoek gedoen by n myngroep vir n geskikte kerkperseel. Toe hierdie onderhandelinge misluk, is daar by die stadsraad aansoek gedoen om n kerkperseel te Libradene. Op sy vergadering van 23 Julie 1970 het die kerkraad besluit om die standplaas in Libradene teen n bedrag van R2 250 plus koste van die stadsraad te koop.

n Boukommissie is benoem met opdrag om planne van n kerkgebou aan die kerkraad voor te l.

Die Boukommissie:

Voor: R. van der Wal, B.J.S. Smith, J.J. de Klerk, J.J.P. van der Merwe
Agter: H. Howell, D.J. le Roux, S.P. du Plessis
Br. Dirk Venter spit die eerste sooi:

Die onvoltooide kerk van binne:

Die kerkterrein in November 2004:

Heroprig van die Toring

Die oorspronklike toring is afgetakel omdat gevrees is dit sou omval weens roesprobleme. Na baie jare agter in 'n stoorkamer lui die klok weer op 17 Junie 1999 nadat 'n lidmaat na aanleiding van Nehemia wat die stadsmure van Jerusalem herstel het, 'n nuwe toring gebou en die klok sy regmatige plek laat inneem het. Baie dankie aan oom Gert van der Westhuizen en sy gesin.